Námestie osloboditeľov č. 36, 031 01 Liptovský Mikuláš | ZÁLOŽŇA Pondelok - Piatok 08:00 - 16:30 | SOBOTA - NEDEĽA zatvorené.

Telefón záložňa: +421 44 551 4009
 

SK| PL| EN

Záložňa Liptovský Mikuláš - Záložňa Jáger

    Kontakt ZÁLOŽŇA:  +421 44 5514009 

    Záložňa Jáger = záložňa s tradíciou. V našich životoch sa často stáva, že sa dostávame do situácií, keď potrebujeme urýchlene na chvíľku požičať finančnú čiastku na úhradu nečakaných výdavkov.  Banky často nepomôžu, prípadne nie dosť rýchlo alebo nevyhovujú podmienky... Ak ale vlastníte niečo hodnotnejšie, čo sa dá založiť,  ponúkame  pomoc u nás - v Záložni Jáger. Vďaka založenému predmetu Vám poskytneme krátkodobé pôžičky za výhodných podmienok,  bez dokazovania príjmov a zbytočných papierovačiek či otázok.                                                                                    

Prvú prevádzku záložne na Liptove sme otvorili 15. marca 1993. To, že stále fungujeme, hovorí snáď aj o tom, že naši klienti sú s našimi službami spokojní a často sa k nám vracajú.  Od tejto doby nepretržite poskytujeme krátkodobé pôžičky na základe záložného práva a ponúkame na predaj kvalitné zlaté šperky.  Naši klienti a zákazníci vedia, že máme najnižšie úroky za pôžičky a najlacnejšie zlaté šperky v meste.

Kontaktné údaje:

 Sídlo spoločnosti:

HUNTER LM s.r.o

Kolomana Sokola č. 10

031 01  Liptovský Mikuláš

IČO 36779865

DIČ  2022384628 IČ DPH SK2022384628

Spoločnosť zapísaná v odd. Sro, zápis 18991/L Okresného súdu v Žiline

 

Korešpondenčná a kontaktná adresa prevádzky:

 

Záložňa a zmenáreň Jáger

Nám. Osloboditeľov 36 - úplné centrum mesta, pešia zóna

031 01  Liptovský Mikuláš - Staré mesto

tel.: 044-5514009Záložný poriadok : 

HUNTER LM s.r.o., sídlo K.Sokola 10, Lipt. Mikuláš, prevádzka Záložňa Jáger, Nám. Osloboditeľov 36, L.Mikuláš

1. Záložňa poskytuje jednorazovú krátkodobú pôžičku. Pôžičku je možné zjednať a zmluvu uzatvoriť s občanom vo veku od 18 rokov po predložení platného preukazu totožnosti. V odôvodnených prípadoch môže pracovník záložne trvať na podmienke veku klienta 21 rokov.

2. Pôžička sa poskytuje na základe záložného práva podľa Občianskeho zákonníka (ďalej v texte OZ) § 151a a nasl., po zložení predmetu, ktorý musí svojou hodnotou pokrývať výšku pôžičky. Zálohom (predmetom záložnej zmluvy) môžu byť len veci (§ 118 a 119 ods.1 OZ), o ktorých záložca (fyzická osoba, ktorá si požičiava peniaze) prehlási, že sú jeho výlučným, ničím neobmedzeným vlastníctvom a nie sú predmetom inej záložnej zmluvy. Hodnotu zálohu určia zmluvné strany vzájomnou dohodou podľa ich aktuálnych cien. Táto suma je súčasne sumou vyplatenou, len výnimočne môže záložňa poskytnúť vyššiu sumu. Založené predmety sú v záložni riadne označené, uschované v bezpečnostných schránkach, za čo záložňa neúčtuje žiaden poplatok.

3. Záložné právo zabezpečuje pohľadávku záložne spolu s jej príslušenstvom (§121 ods.3 OZ) voči záložcovi. Zmluvné obdobie (doba založenia) je 28 kalendárnych dní, rozdelených do 4 týždňových intervalov.

4. Príslušenstvo pohľadávky je za zmluvné obdobie tvorené takto:   ak je pohľadávka splatená               

                do 7 kalendárnych dní vrátane                  3% zo sumy pohľadávky

                do 14 kalendárnych dní vrátane                8% zo sumy pohľadávky

                do 21 kalendárnych dní vrátane              14% zo sumy pohľadávky

                do 28 kalendárnych dní vrátane              19% zo  sumy pohľadávky vždy v jednej splátke,  ktorú tvorí pohľadávka + príslušenstvo

Pri sumách od 200 € poskytujeme pri včasnom vyplatení zľavy na úroky od 5% do 60% a sú upravené osobitným predpisom. Príslušenstvo nad 28 dní je dohodnuté na 1,3% za každý začatý deň do celkovej doby trvania záložnej   doby, najdlhšie 15 dní. Príslušenstvo pohľadávky záložca vypláca až pri vyplácaní pohľadávky, záložňa ich neúčtuje vopred.

 5.   Predĺženie záložnej doby je možné len vzájomnou dohodou pred jej uplynutím na návrh záložcu, ak je súčasne zaplatené zročné príslušenstvo             pohľadávky.       Na návrh záložcu je možné zmluvu po termíne splatnosti tzv. podržať, pričom príslušenstvo za dni navyše je 1,3% za každý začatý           deň, najdlhšie však 15 dní.

6.   Ak záložca do konca záložnej doby alebo do doby predĺženej dohodou podľa bodu 5 neobnoví pohľadávku spolu s jej zročným príslušenstvom               a ani pohľadávku nevyplatí v plnom rozsahu, záloh prepadne v prospech záložne.

7. V prípade, že záložca pohľadávku záložni nevyplatí, nároky záložne zabezpečené zálohom budú     uspokojené priamym  predajom zálohu, o čom záložňa (záložný veriteľ) záložcu (záložného  dlžníka)   osobitne neoboznamuje.

8.   O tom, či sa určitá vec môže stať zálohom rozhoduje poverený pracovník záložne. Na prevzatie veci do  zálohu nie je právny nárok.

 9.   Posledný deň trvania záložnej zmluvy, deň presunu na sklad ani deň odpredaja predmetu záložnej  zmluvy záložňa záložcovi neoznamuje.   

10. Ak dochádza k výberu zálohu, musí záložca predložiť  Potvrdenie o založení, ktoré mu vydala záložňa pri podpise zmluvy . V prípade, že ju                   nemôže  predložiť, predkladá sám osobne preukaz totožnosti. Za stratu   Potvrdenia o založení  a následné vyhľadávanie   v evidencii účtuje záložňa       poplatok 0,50€.

 

Kurzová kalkulačka

Zmena kurzového lístka vyhradená. Uvedený kurz platí spravidla pri výmene nad 5.000,- EUR.